Oferta

Krystyna Olczak Kancelaria Biegłych Rewidentów świadczy usługi audytorskie i inne usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz inne usługi poświadczające i atestacyjne w dziedzinie rachunkowości. W szczególności są to:

AUDYT

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jak i standardami międzynarodowymi (MSSF),
 • inne usługi poświadczające, w tym: audyty planów przekształcenia spółek, wyceny wkładów niepieniężnych i sporządzenie opinii w zakresie ich poprawności i rzetelności zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych,
 • audyty kontrolne wybranych procesów i systemów, w tym kontroli wewnętrznej,
 • inne usługi atestacyjne i pokrewne (przeprowadzane wg Krajowych Standardów Rewizji oraz Międzynarodowych Standardów Usług Atestacyjnych oraz Pokrewnych).

  USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) spółek prawa handlowego i in jednostek,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rejestrów VAT i innych ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • doradztwo, nadzór, przegląd w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • płace i kadry w zakresie sporządzania list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych, sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS, przygotowywanie przelewów bankowych itp.
 • inne związane z księgowością finansową, w szczególności: przekazywanie wezwań do zapłaty oraz naliczanie not odsetkowych za opóźnienia w zapłacie, a także pomoc w kontaktach klienta z urzędami skarbowymi i ZUS.
 • Inne związane z rachunkowością zarządczą, w szczególności sporządzanie raportów dla właścicieli i zarządów spółek i in. jednostek.

  DORADZTWO FINANSOWO - RACHUNKOWE

 • usługi doradcze z dziedziny finansów i rachunkowości,
 • opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu rachunkowości,
 • opracowywanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów i innych związanych z funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,

  SZKOLENIA

 • szkolenia dla służb finansowo- księgowych w zakresie ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych (MSSF),
 • inne, zgodnie z uzgodnioną tematyką i oczekiwaniami klienta.

 •  

  właściciel Kancelarii biegły rewident nr 10156 | mobile: 600 092 594, 601 504 787 e-mail: k.olczak@olczak-kbr.pl